Д-р Борис Петров Ангелов

Дата на публикуване в Интернет : 02.11.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Педиатрия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Педиатрия и медицинска генетика „Проф. д-р Иван Андреев“
Тема на дисертационния труд: „Терапевтични възможности при остър бронхиолит за деца до две годишна възраст“
Научни ръководители: Проф. д-р Мирослава Бошева, дм и Доц. д-р Делян Делев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2970/12.10.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ина Евгениева Генева, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Димитричка Дукова Близнакова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
07.12.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив