Д-р Борис Тодоров Стоилов

Дата на публикуване в Интернет : 12.01.2024 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Акушерство и гинекология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Акушерство и гинекология“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на скрининга и превенцията на
прееклампсия при високорискова група
жени в българската популация“
Научен ръководител: проф. д-р Екатерина Учикова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 3633/06.12.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Георги Ангелов Павлов, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Петър Христов Петров, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Петя Петрова Чавеева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
12.02.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив