Д-р Борислава Николова Петрова

Дата на публикуване в Интернет : 10.10.2022 г.
Професионално направление : Дентална медицина
Докторска програма : Дентална образна диагностика
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Кат. „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“
Тема на дисертационния труд: „Рентгенологични показатели, асоциирани с едностранни заболявания на темпоромандибуларните стави“
Научни ръководители: проф. д-р Елена Фиркова, дм и доц. д-р Николай Сираков, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2163/19.09.2022г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ/ EN
2. Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Антоанета Митева Млъчкова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
14.11.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив