д-р Боян Николаев Делев


Дата на публикуване: 08.03.2024 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Клинична лаборатория
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Клинична лаборатория“
Тема на дисертационния труд: „Проучване на тиреоидната функция при здрави бременни
жени от Пловдивска област и изработване на популационно-специфични референтни граници на тиреостимулиращ
хормон за всеки триместър от бременността“
Научни ръководители: проф. д-р Таня Денева, дм и доц. д-р Боян Нончев, дм
Заповед на Ректора №: Р – 141/11.01.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Яна Димитрова Бочева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Аделаида Лазарова Русева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Ирена Иванова Генчева-Ангелова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Милена Георгиева Велизарова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат
БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 11.04.2024 г. от 11:30 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.