Д-р Деляна Митева Давчева

Дата на публикуване в Интернет : 07.11.2022 г.
Професионално направление : Медицина
Докторска програма : Клинична лаборатория
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: К-ра „Клинична лаборатория“
Тема на дисертационния труд: „ICP-MS мултиелементен анализ – приложимост в клинично-лабораторната практика“
Научни ръководители: проф. д-р Тодорка Цветкова, дмн и доц. д-р Веселин Кметов, дх
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2659/26.10.2022г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Таня Иванова Денева, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
3. Доц. Бисера Димитрова Атанасова, дм Външен Член Рецензия
БГ/ EN
4. Доц. д-р Кирил Костов Симитчиев, дх Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Дора Димитрова Терзиева, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
08.12.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив