Д-р Десислав Грозев Томов


Дата на публикуване в Интернет : 01.09.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Медицинска биология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: К-ра „Медицинска биология“
Тема на дисертационния труд: „Определяне на оксидативен стрес чрез използване на течна хроматография с мас спектрометрична детекция“”
Научен ръководител: проф. д-р Добрин Свинаров, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2051/08.07.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Виктория Степан Сарафян, дмн МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Милена Георгиева Велизарова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. Кирил Костов Симитчиев, дх Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Доц. Йорданка Иванова Узунова, дб МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
05.10.2023 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив