Д-р Диана Колева Моландър

Дата на публикуване в Интернет : 12.02.2024 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма : Имунология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска биология“
Тема на дисертационния труд: „3D биопринтиране на колоректален карцином – имунобиологични аспекти”
Научен ръководител: Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
Научен консултант: Гл. ас. Йордан Сбирков, дб
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 3787/22.12.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. Красимира Олегова Тодорова -Хайрабедян, дбн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. Спаска Ангелова Станилова, дбн Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Христо Борисов Тасков, дмн МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
14.03.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив