Д-р Димчо Димитров Аргиров

Д-р Димчо Димитров Аргиров

Дата на публикуване: 25.03.2024 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Гръдна хируругия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра по специална хирургия
Тема на дисертационния труд: „Ехографски контролирана трансторакална режеща биопсия – роля и значение при диагностициране на периферни лезии на белия дроб, медиастинума и гръдната стена“
Научен ръководител: проф. д-р Ангел Учиков, дмн
Заповед на Ректора №: Р–669/28.02.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. д-р Георги Тодоров Калайджиев, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4. Доц. д-р Георги Станев Янков Външен Член Становище
БГ/EN
5. Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
25.04.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.