Д-р Димитър Ангелов Дачев

Дата на публикуване: 16.05.2022 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Детска хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Кат. „Пропедевтика на хирургическите болести“
Тема на дисертационния труд: „ Използване на вакуум-асистирана технология за лечение на рани в детската възраст “
Научни ръководители: доц. д-р Евгений Мошеков, дм
доц. д-р Елеан Зънзов, дм
Заповед на Ректора №: Р – 769/19.04.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Доц. д-р Христо Иванов Шивачев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Иван Жечев Трайков, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Красимира Калинова Атанасова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
16.06.2022 г. от 11:00 ч. в електронната платформа ZOOM