Д-р Димитър Димитров Шишков

Дата на публикуване в Интернет : 14.11.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Урология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: К-ра „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд: „Хирургични аспекти, методи и прогноза на ортотопичното заместване след радикална цистектомия“
Научен ръководител: проф. д-р Иван Дечев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р–2951/12.10.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Петър Антонов Антонов, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Красимир Проданов Янев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Ненчо Петров Смилов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
18.12.2023 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.