Д-р Димитър Тодоров Делков

Дата на публикуване: 05.05.2022 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Урология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Кат. „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд: „Онкометаболити в урината – нова възможност за
ранно откриване и прогнозиране на клиничното
протичане на доказан простатен карцином“
Научни ръководители: проф. д-р Иван Дечев, дм, доц. Йорданка Узунова, дб
Заповед на Ректора №: Р – 707/15.04.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Марияна Димитрова Аргирова, дхн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Светослав Димитров Николов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. Петя Димитрова Цветкова, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
06.06.2022 г. от 11:00 ч. в електронната платформа ZOOM