д-р Добромира Антонова Шопова

д-р Добромира Антонова Шопова

Дата на публикуване: 07.02.2019 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: К-ра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: „Сравнителен анализ на отпечатъчни материали за функционално оформяне индивидуалната лъжица на изцяло обеззъбена горна челюст“
Научен ръководител: доц. д-р Диян Славчев, дм
Заповед на Ректора Р – 38/08.01.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Диян Андонов Славчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Доц. д-р Димитър Андонов Филчев, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

07.03.2019 г. от 11 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.