Д-р Долина Генчева Генчева

Д-р Долина Генчева Генчева

Дата на публикуване: 08.10.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Кардиология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Първа катедра по вътрешни болести, секция „Кардиология“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на промени в сърдечната структура и функция при бременни жени с прееклампсия и гестационна хипертония “
Научни ръководители: проф. д-р Федя Николов, дм и проф. д-р Екатерина Учикова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1185/19.07.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2.Проф. д-р Пламен Маринов Гацов, дмн Външен Член Рецензия БГ/EN
3.Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4.Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм Външен Член Становище БГEN
5.Проф. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дм Външен Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
11.11.2021 г. от 14 ч. в електронна среда на платформа ZOOM.