Д-р Елена Божидарова Хаджиева

Д-р Елена Божидарова Хаджиева

Дата на публикуване: 04.01.2022 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести““
Тема на дисертационния труд: Хирургични аспекти на аноректалните абсцеси при деца и възрастни
Научни ръководители: доц. д-р Джевдет Чакъров, дм и доц. д-р Евгений Мошеков, дм
Заповед на Ректора №: Р-2190/02.12.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 10.02.2022 г. във виртуална среда на платформа ZOOM