Д-р Елена Костадинова Василева

Д-р Елена Костадинова Василева

Дата на публикуване: 22.10.2021 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Протетична дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Сравняване на два вида прескерамика с различен състав на кристалната фаза
Научен ръководител: Проф. д-р Ангелина Влахова, дм
Заповед на Ректора №: Р-1440/07.09.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Доц. д-р Тодор Цонков Узунов, дм Външен Член Становище
БГ /EN
3. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 22.11.2021 г., от 11.00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM