д-р Елена Николаева Божикова

д-р Елена Николаева Божикова

Дата на публикуване: 15.06.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: Морфологични аспекти на максиларния синус
Научен ръководител: Доц. д-р Таня Китова, дмн
Заповед на Ректора: Р – 780/26.05.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Таня Тодорова Китова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Валентин Костов Стоянов, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Диляна Вичева Вичева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 15.07.2020 г., 14:00 ч, Първа аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.