Д-р Елеонора Христова Христова

Д-р Елеонора Христова Христова

Дата на публикуване: 12.06.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Социална медицина и обществено здраве“
Тема на дисертационния труд: Семейно планиране и промоция на репродуктивното здраве
Научен ръководител: Проф. д-р Румен Стефанов, дм
Заповед на Ректора Р – 1205/10.06.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Стойкова Братойчева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Лидия Младенова Георгиева, дм Външен Член Становище
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на 16.07.2019 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.