Д-р Елица Романова Венева-Райчинова

Д-р Елица Романова Венева-Райчинова

Дата на публикуване: 25.01.2021 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Детска дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Нефармакологични стратегии за контрол на болката и тревожността, свързани с локална аналгезия при деца
Научен ръководител: Проф. д-р Ани Белчева, дм
Заповед на Ректора №:Р–66/18.01.2021г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Деян Здравков Нейчев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дмн Външен Член Становище
БГ/ EN
3. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Радосвета Стоянова Андреева, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
11:00 ч. на 25.02.2021 г. във виртуална среда на платформа ZOOM.