Д-р Емил Данаилов Митковски

Дата на публикуване в Интернет : 07.04.2023 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма : Анестезиология и реаниматология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: К-ра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“
Тема на дисертационния труд: „Неинвазивна оценка на волемичния статус чрез статични и динамични показатели
на хемодинамиката“
Научен ръководител: Проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 508/08.03.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Мария Петкова Токмакова, дм МУ Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Николай Драганов Младенов, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Вилиан Христов Платиканов, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителнo заседание на журито :05.06.2023 г, от 11.00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив