Д-р Габриела Андрианова Райчева


Дата на публикуване: 08.04.2024 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Онкология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: К-ра „Клинична онкология“
Тема на дисертационния труд: „Аналитичен подход за неинвазивно
мониториране на терапевтичен отговор и минимална
резидуална болест чрез течна биопсия при пациенти с карцином на млечна жлеза“
Научен ръководител: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 789/14.03.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иванка Славейкова Ненова-Чилова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Доц. д-р Веселин Георгиев Попов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Петранка Петрова Кънева-Троянова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Галина Петрова Куртева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Соня Борисова Сергиева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат
БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 20.05.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.