Д-р Георги Атанасов Александров

Дата на публикуване в Интернет : 23.09.2022 г.
Професионално направление : Дентална медицина
Докторска програма : Протетична дентална медицина
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Кат.„Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: „ Сравнителна оценка на точността на конвенционалните и дигиталните отпечатъци при концепцията All-on-4 – invitro изследване “
Научен ръководител: Проф. д-р Христо Кисов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2117/14.09.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Стефан Василев Пеев, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Димитър Никифоров Киров, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
24.10.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс