Д-р Георги Димитров Николов

Д-р Георги Димитров Николов

Дата на публикуване: 24.04.2023 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Нефрология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести, секция „Нефрология“
Тема на дисертационния труд: Анализ на ДНК полиморфизми и експресионен профил на MiRNAs, като биомаркери за диабетната нефропатия при захарен диабет тип 2”
Научен ръководител: Проф. д-р Емил Кумчев, дм
Заповед на Ректора №: 831/05.04.2023 г
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Людмила Георгиева Владимирова-Китова, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. д-р Илия Димитров Попов, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4. Проф. д-р Илия Николов Илиев, дб Външен Член Становище
БГ/EN
5. Доц. д-р Боян Иванов Нончев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 25.05.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс