д-р Георги Стоилов Апостолов

Дата на публикуване в Интернет : 25.08.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Неврохирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Неврохирургия“
Тема на дисертационния труд: „Проучване на епидемиологичните, клинико-морфологични и хирургични аспекти при пациенти
с интрадурални екстрамедуларни лезии и влиянието им върху изхода от приложеното лечение ”
Научен ръководител: доц. д-р Иво Кехайов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1456/26.05.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Георги Светославов Славов, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Николай Валентинов Велинов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Кети Петкова Токмакова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ /EN
Заключителнo заседание на журито :
12.10.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив