Д-р Гергана Запринова Въжева

Дата на публикуване в Интернет : 24.03.2023 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма : Дерматология и венерология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Дерматология и венерология
Тема на дисертационния труд: „Приложение на PCR методиката в съвременната диагностика на гъбични инфекции, причинени
от дерматофити“
Научен ръководител: доц. д-р Лилия Зисова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 415/24.02.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
27.04.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив