Д-р Христина Антонова Иванова

Д-р Христина Антонова Иванова

Дата на публикуване: 01.03.2024 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Хематология и преливане на кръв
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Първа катедра по вътрешни болести, секция „Хематология“
Тема на дисертационния труд: „Изследване влиянието на ниското ниво на FVIII върху костната минерална плътност при възрастни пациенти с тежка форма на Хемофилия А в съпоставка с маркери на костния метаболизъм “
Научен ръководител: проф. д-р Жанет Грудева-Попова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 3759/18.12.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Веселина Стефанова Горанова-Маринова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2. Проф. д-р Илина Димитрова Мичева, дм Външен Член Становище
БГ/EN
3. Проф. д-р Бранимир Владимиров Спасов, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4. Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
5. Доц. д-р Иванка Славейкова Ненова-Чилова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат
БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 04.04.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.