Д-р Христо Ангелов Стоев

Д-р Христо Ангелов Стоев

Дата на публикуване: 26.05.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Сърдечна и съдова хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Кат. „Сърдечно-съдова хирургия“
Тема на дисертационния труд: Раневи инфекции след отворена сърдечна хирургия
Научен ръководител: Проф. д-р Заприн Въжев, дм
Заповед на Ректора №: Р – 367/17.03.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Марио Драганов Станкев, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Пламен Георгиев Панайотов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн Външен Член Становище
БГ/ EN
5. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
14:00 ч. на 01.07.2021 г. във виртуална среда на платформа ZOOM .