Д-р Ирина Яворова Здравкова

Д-р Ирина Яворова Здравкова

Дата на публикуване: 09.08.2022 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Нефрология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: „ Специфични серумни и отложени автоантитела и имуноглобулини при мембранозна нефропатия и тяхното значение за терапевтичния подход “
Научни ръководители: доц. д-р Едуард Тилкиян, дм и проф. д-р Илиан Дойков, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1612/04.07.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Борис Илиев Богов, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Росица Валериева Каралилова, дмн МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
12.09.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс и чрез електронната платформа ZOOM / https://zoom.us/j/98025869172 /