Д-р Иван Иванов Црънчев

Д-р Иван Иванов Црънчев

Дата на публикуване: 25.06.2020
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Съдебна медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Съдебна медицина и деонтология
Тема на дисертационния труд: Съдебномедицински аспекти при синдром на малтретираното дете
Научен ръководител: Доц. д-р Светлозар Спасов, дм
Заповед на Ректора Р – 909/11.06.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. д-р Адриан Миленов Палов, дмн Външен Член Становище
БГ/EN
4. Доц. д-р Вилиам Викторов Доков, дм Външен Член Становище
БГ/RUS
5. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат
БГ/EN
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на 31.07.2020 г. в Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.