Неврохирургия

Дата на публикуване в Интернет : 31.07.2018 .
Професионално направление : 7.1. Медицина
Научна или учебна специалност : Неврохирургия
Факултет : Медицински факултет
Катедра/секция : кат. „Неврохирургия“
Брой места : 1
За срок : 2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата : ДВ, бр. 28 от 29.03.2018 г.
Кандидати : 1. д-р Иво Инков Кехайов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1506/29.06.2018 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм МУ Пловдив Член Становище
4. Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Стефан Петров Вълканов, дм Външен Член Становище
6. Доц. д-р Владимир Стефанов Наков, дм Външен Член Становище
7. Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов, дм Външен Член Становище
Заключителното заседание на журито : 13.09.2018 г. от 13 часа в Заседателна зала на Ректорат