д-р Калина Иванова Маджарова-Николова

д-р Калина Иванова Маджарова-Николова

Дата на публикуване: 03.11.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Оториноларингология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Ушни, носни и гърлени болести
Тема на дисертационния труд: „Изследване на вестибуларните евокирани миогенни потенциали (VEMP) – диагностични възможности“
Научен ръководител: проф. д-р Спас Консулов, дм
Заповед на Ректора № Р-1668/28.09.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Спас Стефанов Консулов, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Доц. д-р Марио Петров Милков, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Юлиан Димитров Рангачев, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Петър Иванов Руев, дм Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 10.12.2020 г., от 11.00 ч., в електронна среда, чрез платформата ZOOM.