Д-р Камен Момчилов Ямаков

Дата на публикуване в Интернет : 03.08.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Акушерство и гинекология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Акушерство и гинекология“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на клиничните и хистероскопските признаци на малигненост на ендометриалните полипи.”
Научен ръководител: Проф. д-р Екатерина Учикова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1598/07.06.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Елена Димитрова Димитракова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Славчо Томов Томов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
3. Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
07.09.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив