Д-р Катрин Алексеева Арютова

Дата на публикуване: 05.05.2022 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Кат. „Психиатрия и мед. психология“
Тема на дисертационния труд: „Транслационно валидиране на психодиагностични тестове
с помощта на функционално магнитно-резонансно изобразяване“
Научен ръководител: проф. д-р Дроздстой Стоянов, дмн
Заповед на Ректора №: Р – 156/01.02.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастасия Георгиева Тренова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Георги Панов Панов, дм Външен Член Рецензия
БГ/ EN
4. Проф. д-р Богдан Милков Драгански, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Жасмин Людмилова Василева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
06.06.2022 г. от 14:30 ч. в електронната платформа ZOOM