Д-р Катя Ангелова Дойкова

Д-р Катя Ангелова Дойкова

Дата на публикуване: 19.04.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Образна диагностика
Тема на дисертационния труд: pSW-еластография на черния дроб и слезката при оценката на плътността на черния дроб при хроничните вирусни хепатити и чернодробна цироза с вирусна етиология
Научен ръководител: Доц. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 421/25.03.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Георги Василев Хаджидеков, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм Външен Член Становище
БГ/ EN
5. Проф. д-р Начко Илиев Тоцев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
11:00 ч. на 18.05.2021 г. във виртуална среда на платформа ZOOM.