Д-р Катя Георгиева Сапунарова

Д-р Катя Георгиева Сапунарова

Дата на публикуване: 22.05.2020 г
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Хематология и преливане на кръв
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Първа катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: Проучване върху костната минерална плътност и маркери на костния метаболизъм при български пациенти с трансфузионно-зависима бета таласемия на възраст над 18 години
Научен ръководител: Доц. д-р Веселина Горанова-Маринова, дм
Заповед на Ректора Р – 363/24.02.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Емилов Горанов, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия BG/EN
2. Проф. д-р Добрин Николов Константинов, дм Външен Член Рецензия BG/EN
3. Проф. д-р Юлиан Иванов Райнов, дм Външен Член Становище BG/EN
4. Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, дм Външен Член Становище BG/EN
5. Проф. д-р Жанет Грудева Грудева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Становище BG/EN
BG/EN
Заключителното заседание на журито:
14:00 ч. на 22.06.2020 г. в Първа аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.