Д-р Катя Илинова Калинова

д-р Катя Илинова Калинова

Дата на публикуване:12.12.2018г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Пропедевтика на хирургическите болести
Тема на дисертационния труд: Реконструкция на изгореното лице
Научни ръководители: Доц. д-р Благой Петров, дм и доц. д-р Димитър Евстатиев, дм
Заповед на Ректора Р–2485/09.11.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Костадинов Евстатиев, дм Външен Член Становище
3. Доц. д-р Йоланда Константинова Папазова, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Даниел Веселов Янков, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

24.01.2019 г. от 11.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив