Д-р Костадин Георгиев Георгиев

Д-р Костадин Георгиев Георгиев

Дата на публикуване: 18.10.2019 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: „ Влияние на оралния биофилм върху композитните обтурации – експериментални и клинико-лабораторни изследвания “
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Филипов, дм
Заповед на Ректора РР – 1775/21.08.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ EN
2. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ EN
3. Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дмн Външен Член Рецензия БГ EN
4. Проф. д-р Снежанка Запрянова Топалова – Пиринска, дм Външен Член Становище БГ EN
5. Доц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, дм Външен Член Рецензия БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:

21.11.2019 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.