Д-р Костадин Гигов

Дата на публикуване в Интернет : 24.08.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на резултатите след уранопластика на две хирургични техники“
Научен ръководител: Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2205/28.07.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Богданов Желязков, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ /EN
2. Проф. д-р Иван Жечев Трайков, дм Външен Член Становище
БГ /EN
3. Доц. д-р Николай Светославов Янев, дм Външен Член Становище
БГ /EN
4. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия
БГ /EN
5. Доц. д-р Иво Инков Кехайов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ /EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
25.09.2023 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив