Д-р Костадин Иванов Кетев

Дата на публикуване в Интернет : 15.08.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Педиатрия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Педиатрия и медицинска генетика „Проф.д-р Иван Андреев“
Тема на дисертационния труд: „Ефективност на обучението по детска астма на студенти по медицина чрез
виртуален пациент и симулатор с висока прецизност“
Научни ръководители: проф. д-р Мирослава Бошева, дм, проф. д-р Благой Маринов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1718/19.06.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Илияна Христова Пачева-Хаджиева, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ/ EN
2. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Бойко Радев Шентов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Доц. д-р Иван Венциславов Янков, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
18.09.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив