д-р Костадин Иванов Жеков

Д-р Костадин Иванов Жеков

Дата на публикуване: 30.12.2021 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: Обтуриране на коренно-каналната система чрез хидравлична кондензация и биокерамичен сийлър
Научен ръководител: доц. д-р Весела Стефанова, дм
Заповед на Ректора №: Р-2127/23.11.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2. Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 03.02.2022 г., от 11.00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM