Д-р Красимир Илиев Краев

Д-р Красимир Илиев Краев

Дата на публикуване: 17.08.2020 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Пропедевтика на вътрешните болести
Тема на дисертационния труд: Проучване върху имуногенността на TNF-α блокерни медикаменти за образуване на лекарствено индуцирани неутрализиращи антитела при пациенти с възпалителни ревматични ставни заболявания
Научен ръководител: Доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1040/01.07.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2.Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3.Проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия БГ/EN
4.Доц. д-р Иван Йорданов Шейтанов, дм Външен Член Становище БГ/EN
5.Доц. д-р Цветанка Петрова Петранова, дм Външен Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 17.09.2020 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.