Д-р Красимира Ивайлова Чалова-Златанова

Д-р Красимира Ивайлова Чалова-Златанова

Дата на публикуване: 15.09.2020 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Акушерство и гинекология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Акушерство и гинекология
Тема на дисертационния труд: „Предиктивна стойност на плацентарни фактори и доплер на маточни артерии за развитието на прееклампсия“
Научен ръководител: Проф. д-р Благовест Пехливанов, дмн
Заповед на Ректора №: Р-979/22.06.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Благовест Костадинов Пехливанов, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Мария Ангелова Ангелова, дм Външен Член Становище
3. Доц. д-р Николай Лъчезаров Лазаров, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Емил Георгиев Ковачев, дмн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Мария Любенова Малинова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 29.10.2020 г., от 11:00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.