Д-р Кремена Боянова Маркова

Д-р Кремена Боянова Маркова

Дата на публикуване в Интернет : 07.11.2023 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма : Терапевтична дентална медицина
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: „Влияние на условията при втвърдяване върху биоактивността и биопоносимостта на калциево-силикатните материали при ретроградно ендодонтско лечение”
Научен ръководител: проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р–2514/11.09.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм Външен Председател Рецензия
БГ / EN
2. Доц. д-р Христо Иванов Даскалов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
3. Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. Милена Сергеев Мурджева-Андонова, дб Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
07.12.2023 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.