Д-р Крикор Гаро Гирагосян


Дата на публикуване в Интернет : 27.10.2023 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма : Орална хирургия
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Орална хирургия
Тема на дисертационния труд: „Съвременни аспекти на вертикална и хоризонтална аугментация на алвеоларния гребен“
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Ченчев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2694/26.09.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Христо Иванов Даскалов, дм Външен Председател Рецензия
БГ / EN
2.Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
3.Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4.Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5.Доц. д-р Стефан Чавдаров Златев, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
27.11.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив