д-р Кристина Атанасова Хаджиева


Дата на публикуване: 26.03.2024 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Съдебна медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Съдебна медицина и деонтология“
Тема на дисертационния труд: „Съдебномедицински анализ при насилие над възрастни хора“
Научен ръководител: доц. д-р Павел Тимонов, дм
Заповед на Ректора №: Р – 842/15.03.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Светлозар Спасов Спасов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Доц. д-р Вилиам Викторов Доков, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Александър Евлогиев Александров, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат
БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 26.04.2024 г. от 12:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.