д-р Левена Тодорова Кирева

д-р Левена Тодорова Кирева

Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд: Пациент-центрирани грижи в общата медицинска практика
Научен ръководител: Доц. д-р Радост Асенова, дм
Заповед на Ректора: Р –1468/04.06.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11.11.2019 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.