д-р Лидия Николова Тодорова


Дата на публикуване: 07.03.2024 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Дерматология и венерология“
Тема на дисертационния труд: „Клинични и терапевтични проучвания при алопеция ареата“
Научен ръководител: доц. д-р Цветана Абаджиева, дм
Заповед на Ректора №: Р – 384/29.01.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Лилия Александрова Зисова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат
БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 08.04.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.