Д-р Лили Едвард Мекенян

Дата на публикуване в Интернет : 20.12.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Ревматология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести „Проф. д-р Антон Митов“
Тема на дисертационния труд: „Високофреквентна ултрасонография при Полимиалгия Ревматика”
Научни ръководители: доц. д-р Росица Каралилова, дмн и проф. д-р Илиан Дойков, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 3111/26.10.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Цветанка Петрова Петранова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Николай Георгиев Николов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Мариела Генчева Генева-Попова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
25.01.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив