Д-р Любомир Димитров Паунов

Д-р Любомир Димитров Паунов

Дата на публикуване: 7.08.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Специална хирургия
Тема на дисертационния труд: Промени в имунния отговор при пациенти с усложнени и неусложнени резекции на белия дроб
Научен ръководител: проф. д-р Ангел Учиков, дмн
Заповед на Ректора Р – 1474/08.07.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Илия Атанасов Баташки, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Красимира Илиева Икономова-Шахова, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Георги Цветков Присадов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:

09.09.2019 г. от 13.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив