д-р Любомир Иванов Сапунджиев

д-р Любомир Иванов Сапунджиев

Дата на публикуване: 22.06.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Специалност: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Пропедевтикая на ВБ
Тема на дисертационния труд: „Вътреставна терапия с кортикостероиди и лубриканти при лечение на остеоартроза на тазобедрената става“
Научен ръководител: проф. д-р Анастас Баталов, дм
Заповед на Ректора №: Р – 389/19.03.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Мариела Генчева Генева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Любомир Маринов Маринчев, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 01.09.2021 г. от 11 часа. в електронна среда на платформа ZOOM