д-р Любомир Николов Грозев

д-р Любомир Николов Грозев

Дата на публикуване: 02.11.2018 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Протетична дентална медицина”
Тема на дисертационния труд: „Лечение на синдрома на обструктивна сънна апнея с интраорални апарати.“
Научен ръководител: Проф. д-р Георги Тодоров, дм
Заповед на Ректора № Р-2361/30.10.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Светлана Веселинова Йорданова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн Външен Член Реценция
5. Доц. д-р Илияна Павлова Йончева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

03.12.2018г. 14 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс